LEPA MLADENOVICLepa Mlađenović je feministična, protivojna in lezbična aktivistka, rojena v socialistični Jugoslaviji. Je feministična svetovalka, ki se ukvarja z ženskami s travmo moškega nasilja in travmo antilezbičnega nasilja. Je aktivistka v mrežah proti nasilju moških in moderatorka izobraževanja ženskih skupin o travmi spolnega nasilja. V preteklosti je bila aktivna v Evropski mreži za deinstitucionalizacijo psihiatrije. Je tudi soustanoviteljica in aktivistka več feminističnih skupin v Beogradu. Je avtorica in urednica številnih esejev in knjig o alternativah psihiatriji, delu z ženskami, ki so preživele nasilje, travmi spolnega nasilja, lezbični obstoju, feminističnem pristopu k čustveni pismenosti, dekolonizaciji čustev. Vztraja pri skupinskem delu na področju defašizacije vsakega od nas.

Lepa Mlađenović is feminist, anti-war an lesbian activist born in socialist Yugoslavia. She is feminist counselor working with women with trauma of male violence and trauma of anti-lesbianism. She is activist in networks against male violence and  facilitator of educating women’s groups on trauma of sexual violence. In the past she was active in the European Network of deinstitutionalization of psychiatry. She is also a co-founder and activist of several feminist groups in Belgrade. She authored and edited many essays and books on alternatives to psychiatry, working with women survivors of violence, trauma of sexual violence, lesbian existence, feminist approach to emotional literacy, de-colonization of emotions. She insists on group work on defascization of each of us.