SONJA LOKARSonja Lokar je končala študij francoščine in sociologije na FF v Ljubljani 1971, nato se je zaposlila kot novinarka v Delu, nato kot raziskovalka v Inštitutu za narodnostna vprašanja. Od leta 1971 do 1992 je delala v socialistični in kasneje v večstrankarski profesionalni politiki. Na prvih večstrankarskih volitvah je bila izvoljena za poslanko v družbenopolitčnem zboru. Leta 1990 je ustanovila socialdemokratski Ženski Forum in ga 10 let vodila. Od 1989 do 1992 se je angažirala zlasti v novem jugoslovanskem ženskem mirovnem gibanju, ki je zaman poskušalo preprečiti in kasneje ustaviti vojno v nekdanji Jugoslaviji. Po letu 1992 je pretežno delovala v civilni družbi v Sloveniji, v evropskem socialnodemokratskem ženskem gibanju, od leta 1998 do 2017je vodila socialnodemokratsko Evropski mrežo za enakost spolov, ki je usposabljala za delo v politiki socialdemokratske aktivistke v nekdanjih socialističnih državah. Vse življenje se v politiki in civilni družbi ukvarjala z vprašanjem enakosti spolov.Sonja Lokar graduated in French and Sociology from the Faculty of Arts in Ljubljana in 1971, then worked as a journalist at Delo, then as a researcher at the Institute for National Ethnic Issues. From 1971 to 1992 she worked in socialist and later in multi-party professional politics. In the first multi-party elections, she was elected as a deputy in the Social and Political Assembly. In 1990, she founded the Socialist Women's Forum and led it for 10 years. From 1989 to 1992, she was particularly involved in the new Yugoslav women's peace movement, which tried to prevent and later stop the war in the former Yugoslavia. After 1992, she was mainly active in civil society in Slovenia, in the European Social Democratic Women's Movement, and from 1998 to 2017, she was the head of the Social Democratic European Network for Gender Equality, which trained social democratic activists in former socialist countries to work in politics. She has been working on gender equality issues in politics and civil society all her life.