TEMA / THEME 2023:
MIR / PEACE

Vsakdo ima pravico do miru, ki zagotavlja uresničevanje in varovanje človekovih pravic ter razvoj.“ (1. člen Deklaracije o pravici do miru, Generalna skupščina OZN, 2016) 

Mir je pogoj za izvrševanje človekovih pravic – v času vojne in nasilja so svoboda izražanja, pravica zbiranja, osebna svoboda, svoboda veroizpovedi, duševna in telesna nedotakljivost in nenazadnje pravica do golega življenja suspendirani. Vsaka vojna je množična in sistematična kršitev človekovih pravic, njene žrtve so odrasli in otroci brez prihodnosti: ubiti, pogrešani, posiljeni, mučeni, pregnani in zaprti.

Hkrati je uresničevanje človekovih pravic pogoj za mir. Kot pravi ena od letošnjih gostij festivala Aida Čerkez, novinarka v štiri leta obleganem Sarajevu: “Mir, a ne za vsako ceno.” V Palestini je mirovni proces evfemizem za kolonializacijo z mirovnimi sredstvi, v Bosni je Daytonski mirovni sporazum drugo ime za 20-letno stagnacijo države in utrjevanje nacionalizma. Zato mir ne more in ne sme biti le stanje odsotnosti vojne, ampak stanje pravičnosti in blaginje za vse. Ali kot pravi geslo gibanja Black Lives Matter “No Justice, No Peace”.
V pogovorih, predavanjiih in okroglih mizah s teoretiki in z osebami z izkušnjo vojne, članicami mirovnih gibanj, novinarji in vojnimi poročevalkami ter umetniki_cami se bomo vprašali, ali je mir brezpogojna vrednota ali pa ima ceno; kakšna je mednarodna arhitektura miru in ali je še vedno sposobna odgovoriti na zahteve sodobnih konfliktov; kakšno mesto v mednarodnem sistemu zagotavljanja človekovih pravic in trajnega miru zasedajo socialne in ekonomske pravice; če obstaja pravična vojna, obstaja pravična revolucija; kakšno je razmerje med njima?

“Everybody has the right to enjoy peace such that all human rights arepromoted and protected and developement is fully realized.”  (Declaration on the Right to Peace, Article 1, UN General Assembly, 2016)

Peace is a condition for the exercise of human rights – in times of war and violence freedom of expression, the right of assembly, personal freedom, privacy, freedom of religion, mental and physical inviolability and, last but not least, the right to bare life are suspended. Every war is a massive and systematic violation of human rights, its victims are adults and children without a future: killed, missing, raped, tortured, exiled and imprisoned.

At the same time, the enforcement of human rights is a condition for peace. As one of this year’s guests, Aida Čerkez, a journalist reporting from the besieged Sarajevo during the 1992-95, says: “Peace, but not at any price.” In Palestine, the peace process is a euphemism for colonization by peaceful means, in Bosnia, the Dayton Peace Agreement is another name for the 20-year stagnation of the country and the entrenching of nationalism. Therefore, peace cannot and must not only be a state of the absence of war, but a state of justice and prosperity for all. As the slogan of the Black Lives Matter movement says, “No Justice, No Peace”.

In conversations, lectures and round tables with researchers, analysts and people with experience of war, members of peace movements, journalists, war reporters and artists, we will ask ourselves whether peace is an unconditional value or whether it has a price; what is the international architecture of peace and whether it is still able to respond to the demands of contemporary conflicts; what place do social and economic rights occupy in the international system of protection of human rights and lasting peace; if there is a just war, there is a just revolution – what is the relationship between the two?