Podnebne spremembe, voda in mir

Posledice podnebnih sprememb v Srednji in Južni Evropi zaenkrat doživljemo kot bolj ali manj obvladljive vremenske ekstreme, v drugih delih sveta pa podnebne spremembne načenjajo mir, saj že vrsto let ljudi na globalnem jugu silijo v migracije, vse pogosteje pa konflikte sproža tudi dostop do naravnih virov. Delovanje človeštva je preseglo varne planetarne meje na mnogih področjih, regionalno pomanjkanje virov pa je na mnogih območjih že kruta realnost in predstavlja nevojaški vir ogrožanja, ki pa lahko hitro posredno ali neposredno vodi tudi v vojaške spopade. Edene najpomembnejših naravnih virov je voda: Iniciativa OZN za vodo (ang. UN‑Water) je v poročilu za 2016 zapisala, da »obstaja jasna povezava med pomanjkanjem vode, prehransko varnostjo, socialno nestabilnostjo in potencialnimi nasilnimi konflikti.« Voda je lahko generator konflikta, orožje v konfliktu ali pa cilj za uničenje. Primerno upravljanje z vodo in vodna diplomacija sta zato pomembna inštrumenta ohranjanja in doseganja miru.


 Climate change, water and peace

While the effects of climate change are currently being experienced in Central and Southern Europe as more or less manageable weather extremes, in other parts of the world, climate change is disrupting peace, forcing people in the Global South to migrate, and, increasingly, access to natural resources is triggering conflict. Human activity has gone beyond safe planetary boundaries in many areas, and regional resource scarcity is already a harsh reality in many areas, representing a non-military source of threat that can quickly lead directly or indirectly to military conflicts. One of the most important natural resources is water: the UN-Water Initiative wrote in a 2016 report that "there is a clear link between water scarcity, food security, social instability and potential violent conflict." Water can be a generator of conflict, a weapon in conflict or a target for destruction. Appropriate water management and water diplomacy are therefore important instruments for maintaining and achieving peace.

The discussion will be moderated by Monika Weiss and will be joined by climatologist dr. Lučka Kajfež Bogataj and diplomat Tanja Miškova.